Podmínky prodeje

Domů » Podmínky

HKFC Industrial Pty Ltd. 

Podmínky prodeje

1. Následující podmínky prodeje se budou vztahovat na jakýkoli prodej produktů společností HKFC Industrial Pty Ltd. („Prodávající“), na nespřízněnou stranu („Kupující“). Pojmy „objednávka“ nebo „prodejní objednávka“ jsou dokumenty podrobně popisující nákup produktů „kupujícím“ od „prodávajícího“. „Nákupní objednávka“ a „prodejní objednávka“ jsou synonyma pro tyto termíny a jsou heroznačované jako „Objednávky“. Změna objednávky je písemná dokumentace zobrazující změnu ve smyslu existující objednávky. 

Poděkování a přijetí. Objednávky jsou platné až po potvrzení prodávajícím. Potvrzení může být either písemně kupujícímu, nebo plnění dle podmínek objednávky. Všechny potvrzené objednávky jsou konečné. Prodávající musí předem schválit jakékoli požadované změny dodacích termínů nebo množství v jakékoli otevřené objednávce. Kvůli plánům sestavení nebo požadavkům na zásoby může Prodávající odmítnout jakékoli požadované změny dříve potvrzených nákupních objednávek. Jakékoli schválené změny musí být potvrzeny písemným dokumentem Změna objednávky. Zrušení nebo snížení množství může mít za následek příplatek. Potvrzením této objednávky prodávajícím nebo zahájením plnění ze strany prodávajícího na základě této objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky prodávajícího a ceny stanovené t.herein. Objednávka je výslovně podmíněna výlučnou platností obchodních podmínek prodávajícího. Žádné obchodní podmínky stanovené kupujícím nejsou pro prodávajícího závazné, ledaže; prodávající výslovně písemně akceptuje takové podmínky. Neschopnost prodávajícího konkrétně vznést námitku proti kterýmkoli nebo všem stanoveným podmínkám herein a kupujícím, po potvrzení nabídky nebo po zahájení plnění prodávajícím hereunder, bude se mít za to, že odvolal jakékoli takové podmínky, které jsou v rozporu s uvedenými podmínkami nebo doplňují podmínky her.

2. ZÁRUKA:
a
. Prodejce zaručuje, že každý produkt bude bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a servisu. Povinnost a odpovědnost Prodávajícího v rámci této záruky je omezena na opravu nebo výměnu v jeho továrně, dle volby Prodávajícího. Další podrobnosti naleznete v odstavci f. níže. Prodejce není v rámci této záruky zavázán ani neručí za zjevné vady, které prozkoumání odhalí, jsou způsobeny manipulací, nesprávným používáním, zanedbáním, nesprávným skladováním, normálním opotřebením a všemi případy where výrobky jsou kupujícím sestaveny do systému nebo odstraněny ze smontovaného stavu. Produkty pro záruční plnění budou vráceny prodejci náležitě zabalené, aby se zabránilo ztrátě nebo poškození při přepravě. Na produkty opravené nebo vyměněné v rámci této záruky se vztahuje záruka na novou, plnou záruční dobu.

b. Other než odpovědnost stanovená v jakékoli vyjádřené záruce vztahující se na produkty prodávané kupujícímu, prodávající nenese odpovědnost za následné, náhodné nebo jinéher typu škody a výslovně vylučuje a odmítá takové škody, které vznikly nebo byly způsobeny používáním, provozem, poruchou, nefunkčností nebo vadami jakýchkoli produktů prodávaných Kupujícímu na základě jakékoli objednávky, přičemž se rozumí, že produkty prodávané Kupujícímu nejsou spotřební zboží.

C. PRODEJCE SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTIHER PODLE TÉTO ZÁRUKY NEBO OTHERWISE, ZA JAKOUKOLIV PORUCHA JEJÍHO PRODUKTU, KTERÁ JE ZPŮSOBENA, CELKOVĚ NEBO ČÁSTEČNĚ, POUŽITÍM V KOMPONENTOVÝCH ČÁSTICH NEBO S SOUČÁSTIMI, KTERÉ NEVYROBÍ PRODEJCE.

d. PODMÍNKY PŘÍSLUŠNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY, JAK V PŘÍPADĚ, MOŽNÁ, JAK JE UVEDENO VÝŠE, JSOU JEDINÉ A VÝHRADNÍ PODMÍNKY ZÁRUKY, KTERÉ MAJÍ V TÉTO OBJEDNÁVCE JAKOUKOLIV PLATNOST A ÚČINNOST, A TAKOVÉ PODMÍNKY A NAHRAZUJÍ VŠECHNYHER ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, KTERÉ JSOU HEREWITH VÝSLOVNĚ VYLOUČENÉ.

E. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli možné škody na osobách nebo věcech v důsledku nesprávné manipulace, instalace nebo aplikace našich produktů.

F. Podmínky pro naše produkty Rezistor:
   i) podle Ohmova zákona
   ii) podle našeho průvodce aplikací: http://www.mf-powerresistor.com/application.htm

3. Technická specifikace. Pokud není otherpokud je to stanoveno, všechny objednávky musí odkazovat na číslo dílu HKFC, a tak je uvedeno na přední straně objednávky. Čísla dílů kupujícího, která jsou pro pohodlí přidělena kupujícím, lze použít pouze ve spojení s příslušným číslem dílu HKFC. Čísla dílů kupujícího, která zobrazují kontrolovanou verzi produktu HKFC, lze použít pouze shere Výkres řízený zákazníkem pro tuto konfiguraci byl zkontrolován a schválen Prodávajícím a potvrzen potvrzením Objednávky.

4. Harmonogram dodávek a vyšší moc. Harmonogram dodání je stanoven při potvrzení objednávky. Jakákoli uvedená dodávka ze skladových zásob podléhá předchozímu prodeji. Každá nákupní objednávka s dodávkami podle budoucího plánu musí mít všechny dodávky dokončeny do šesti měsíců od data objednávky. Změny harmonogramu dodání mohou mít za následek příplatek. Bez ohledu na to, co je v rozporu, prodávající nenese odpovědnost za jakékoli přiměřené zpoždění výroby nebo dodávky. V případě, že dojde ke zpoždění výroby nebo dodávky nad rámec přiměřené doby, toto zpoždění je způsobeno požárem, zásahem civilní nebo vojenské autority, válkou, nepřátelstvím, nepokoji, vládní akcí, energetickými krizemi, epidemií nebo pandemií, selhání prodejce dodavatelé, aby včas dodali materiál nebo komponenty, nebo where takové zpoždění je způsobeno other příčiny mimo kontrolu prodávajícího nebo bez jeho zavinění či nedbalosti, pak se termín nebo termíny dodání zařízení prodlouží o dobu rovnající se době ztráty z důvodu takového zpoždění.

5. Urychlené doručení. Dodávky, které jsou urychlené nebo vyžádané před standardními dodacími lhůtami nebo dříve potvrzeným harmonogramem, jsou na základě maximálního úsilí. Prodávající nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost z důvodu jeho neschopnosti plnit do jakéhokoli urychleného termínu dodání.

6. Fakturace a platby. 
    i)
Standardní produkty: Prodávající poskytne platební podmínky v reakci na žádost o objednávku. Platební podmínky budou stanoveny potvrzením objednávky. Objednávky musí uvádět dohodnuté platební podmínky písemně na přední straně objednávky. Faktury budou vystaveny v době expedice a doručeny kupujícímu podle pokynů v objednávce. V případě, že platby nebudou provedeny včas, může prodávající zvolither
   a
. prohlásit plnění Kupujícího za porušení a ukončit jakoukoli Objednávku Kupujícího pro neplnění;
   b. zadržet budoucí zásilku v rámci jakékoli objednávky kupujícího, dokud nebudou provedeny opožděné platby;
   C. doručovat budoucí zásilky na základě jakékoli Objednávky Kupujícího na dobírku nebo v hotovosti předem i po odstranění prodlení s platbou; nebo
   d. kombinovat kterákoli z výše uvedených práv a opravných prostředků, jak je proveditelné a povolené zákonem.

    ii) Produkty na míru: Produkt je třeba vyrobit podle potřeby a stavu aplikace zákazníka. Platební podmínky mohou býther
   A. Plná záloha při potvrzení objednávky;
   b. 35% záloha a zůstatek akreditivu na dohled;
   C. 50% záloha a zůstatek před odesláním. Záloha / záloha je nevratná.

   iii) Nový zámořský kupující/zákazník: Platební podmínky mohou být změněnyher (1) Plná záloha při potvrzení objednávky; (2) 35% záloha a zůstatek akreditivu na viděnou; (3) 50% záloha a zůstatek před odesláním. Záloha / záloha je nevratná.

   iv) Kupující musí neprodleně zajistit platbu podle dohodnutých platebních podmínek.

   v) Zpoždění platby může vést k ukončení jakékoli podepsané smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. V takovém případě zašle Prodávající Kupujícímu písemné oznámení o ukončení.

 Nic herein se vzdá jakéhokoli other práva a opravné prostředky prodávajícího povolené zákonem nebo stanovené v jakékoli Objednávce a všechna práva a opravné prostředky stanovené herein se považují za kumulativní a všechny other dostupná práva a opravné prostředky. Za zaplacenou zálohu nebo zálohu na objednávky po splatnosti je nevratná, nelze ji převést na other objednávku a nelze ji obnovit a zadat jinou objednávku. Prodávající si vyhrazuje právo neuskutečnit zásilku z důvodu zpožděných platebních příkazů. V případě opožděné platby po dobu tří měsíců ode dne splatnosti platby může prodávající naložit s opožděným objednaným produktem (produkty) jakýmkoli způsobem, který je pro prodávajícího vhodný, bez jakékoli náhrady kupující.

7. Balení a doprava. Všechny objednávky jsou zabaleny a zabaleny, aby nedošlo k poškození při přepravě. Všechny balíčky jsou opatřeny dodacím listem na vnější straně obalu. Speciální obalové štítky musí být specifikovány a jasně zdokumentovány v Objednávce a potvrzeny potvrzením Objednávky Prodávajícím.

8. Bývalá práce. Riziko ztráty. Všechny objednávky jsou Ex-Work. Objednávky jsou odesílány podle pokynů kupujícího uvedených v potvrzené objednávce nebo před odesláním.

9. Vlastnická práva: Prodávající si ponechává veškerá práva, titul a zájem na jakákoli data, informace, nástroje, specifikace, nápady, koncepty, vynálezy, autorská díla, produkty, know-how, procesy, techniky a podobně. vyvinuté Prodávajícím, jeho zaměstnanci a jeho subdodavateli v souvislosti s Objednávkou Kupujícího. Kupující souhlasí s tím, že si prodávající ponechává veškerá vlastnická práva na všechny produkty, specifikace, návrhy, objevy, vynálezy, patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství a dalšíher vlastnická práva vztahující se ke Zboží. Pokud není otherpísemně identifikované prodávajícímu, žádné informace ani znalosti heretofore nebo herpoté sděleny Prodávajícímu při plnění podmínek nebo v souvislosti s nimi hereof, budou považovány za důvěrné nebo chráněné a jakékoli takové informace nebo znalosti nepodléhají omezením,her než nárok na porušení patentu jako součást protihodnoty hereof.

10. Rozhodné právo a místo konání: Výkon smluvních stran a jakékoli soudní nebo rozhodčí řízení budou vykládány a řízeny v souladu se zákony Austrálie.

11. Spory a arbitráž: Strany se pokusí vyřešit jakýkoli spor, kontroverzi nebo nárok vzniklý na základě nebo související s Nabídkou Prodávajícího nebo Objednávkou Kupujícího nebo s podstatným porušením, včetně jeho výkladu, plnění nebo ukončení. Pokud strany nejsou schopny takový spor vyřešit, napřher Strana může předložit spor k rozhodčímu řízení. Rozhodčí řízení bude vedeno v Austrálii a v souladu s pravidly rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory osobou nebo orgánem, na kterých se vzájemně dohodnou. Rozhodčí řízení, včetně vydání rozhodnutí a/nebo nálezu, bude výhradním fórem pro řešení sporu, sporu nebo nároku. Rozhodce učiní konečné rozhodnutí, pokud jde o jakékoli spory ohledně zjištění mezi stranami. Výslech svědků stranami a rozhodcem je povolen. Bude vyhotoven písemný přepis, který bude poskytnut smluvním stranám. Náklady na tento přepis ponesou strany rovným dílem. Nález nebo rozhodnutí rozhodce musí obsahovat důvody, na nichž je nález nebo rozhodnutí založeno, a bude konečné a závazné pro strany. Vládnoucí strana bude mít nárok na náhradu nákladů spojených s rozhodčím řízením, včetně, nikoli však výhradně, přiznání poplatků za právní zastoupení, podle uvážení rozhodce. Obě strany se vzdávají svého práva na jakékoli odvolání podle jakéhokoli právního systému. Rozhodnutí bude vykonatelné u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce na základě žádosti u takového soudu ze strany either Strana. Rozhodce nemá pravomoc přiznávat žádný z typů náhrad vyloučených hereunder a budou tak nařízeny stranami.

12. NEZRUŠITELNÉ A NEVRATNÉ:
i) Pokud není others výslovným písemným souhlasem prodávajícího budou všechny zakoupené položky považovány za nezrušitelné a nevratné (NC/NR).
ii) V případě, že zákazník potřebuje zrušit objednávku, nemůže být vrácena celá zaplacená záloha nebo platba.
iii) Naše společnost si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi jakoukoli ztrátu vzniklou zrušením objednávky. A zákazník souhlasí s tím, že kompenzuje naši materiální ztrátu a other náklady v důsledku zrušení jejich objednávky.
iv) Odsouhlasený nebo potvrzený harmonogram dodávek nemůže zákazník bez našeho souhlasu odložit.

13. Vylepšování produktu: Prodávající si vyhrazuje právo vylepšovat proces a/nebo produkt, pokud je splněn celý záměr specifikací Zboží.